algemene voorwaarden 

1.    Algemeen by Hedges bv, gevestigd te Heemstede, Nederland en statutair gevestigd te Haarlem, Nederland. Het kantoor is gevestigd op het adres: van de Berch van Heemstedeweg 21-B, 2215 RK te Voorhout, tel.nr. 0031-(0)252-228888, fax nr. 0031-(0)252-227060, e-mail adres info@pine-apple.com. by Hedges bv is ingeschreven in het Handelsregister onder KvK nummer 34067056 en BTW nummer NL00.59.14.784.B.01.

1.1 Het aanbod. Ten aanzien van alle aangeboden goederen gelden, naast hetgeen daaromtrent in de online informatie staat vermeld, de normale en/of gebruikelijke toleranties. Geringe afwijkingen van de in de online informatie voorkomende afbeeldingen en/of beschrijvingen worden derhalve voorbehouden. Dergelijke afwijkingen ontslaan de opdrachtgever nimmer van zijn verplichtingen uit de overeenkomst.

1.2 De afbeeldingen, tekeningen en maten, die bij de offertes getoond of medegedeeld zijn, geven slechts een algemene voorstelling van de aangeboden artikelen. Wijzigingen in de constructie waardoor de werkelijke uitvoering enigszins afwijkt van bedoelde afbeeldingen, tekeningen of maten, maar waardoor geen wezenlijke wijziging wordt aangebracht in de technische of esthetische uitvoering der artikelen, verplicht by Hedges niet tot enige vergoeding en geven de opdrachtgever niet het recht de ontvangst van de geleverde goederen te weigeren.

2.    Toepassing
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen, waarbij by Hedges als leverancier van producten optreedt.

3.     Aanbiedingen
Alle aanbiedingen van by Hedges zijn vrijblijvend. Aanbiedingen geschieden onder voorbehoud van beschikbaarheid van de producten. by Hedges heeft het recht in plaats van het bestelde, maar wel in overleg met de klant, een soortgelijk product te leveren dan wel de overeenkomst te ontbinden. Zetfouten blijven te allen tijde voorbehouden.

4.    Prijzen
Alle prijzen zijn ‘Ex Warehouse’, dat wil zeggen, uit onze magazijnen. Inclusief Nederlandse omzetbelasting en exclusief andere heffingen van overheidswege en exclusief verzendkosten. Indien de afnemer zich niet in het land van de verzending bevindt, is de afnemer aansprakelijkheid voor de eventueel verschuldigde omzetbelasting of invoerrechten.

4.1  by Hedges heeft het recht prijzen te wijzigen en eventuele type fouten te corrigeren. Wanneer u hierdoor zou worden benadeeld, wordt u middels email op de hoogte gesteld. U heeft dan het recht uw bestelling te annuleren.

5.    Bezorgkosten producten
Alle prijzen van de producten op deze site zijn exclusief bezorgkosten.

6.      Eigendomsvoorbehoud
De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan by Hedges verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

7.    Veilig betalen

7.1      iDeal: Als u bankiert via Internet bij de Rabobank, ABN AMRO, Postbank, SNS of ING, kunt u via onze site op een veilige manier elektronisch de betaling van uw bestelling regelen. Een elektronische betaling via Internet is te vergelijken met een PIN-betaling in een winkel. Na het plaatsen van uw bestelling, kiest u voor de betaalmethode iDeal. Er opent zich een scherm waarbij u kunt kiezen voor de bank waarbij u online bankiert. U volgt dan de procedure die u gewend bent met betalingen via internetbankieren. In principe wordt de betaling dezelfde werkdag nog verwerkt. Voor meer informatie klikt u op: iDeal.

7.2       Paypal: Mastercard, Visa of American Express: Tijdens het bestelproces kunt u uw creditcardnummer en de vervaldatum invullen. Let er op dat u exact de naam overneemt zoals die op de kaart vermeld staat. Uw betaling wordt vervolgens online geautoriseerd, zodat u direct weet of deze wel of niet wordt goedgekeurd.

8.    Schadevergoeding
8.1       by Hedges kan slechts aansprakelijk gehouden worden voor schade, die aan haar opzet of grove schuld is toe te rekenen, dan wel ontstaan is door omstandigheden die op grond van dwingendrechtelijke regels voor haar risico komen.
8.2       Omstandigheden, die in ieder geval niet voor risico van by Hedges komen zijn: ziekte, in-, uit- en/of doorvoerverbod, transportproblemen, niet nakoming van de verplichtingen door toeleveranciers, storingen in de productie, etc.
8.3     Ingeval van overmacht is by Hedges niet gehouden haar verplichtingen jegens de koper na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.
8.4     Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning.
8.5       by Hedges is nimmer gehouden tot schadevergoeding anders dan zaak- en/of personenschade.
8.6       Het in het vorige artikel en in dit artikel bepaalde laat onverlet de wettelijke aansprakelijkheid van by Hedges als gevolg van dwingendrechtelijke bepalingen.

9.     Nederlandse tekst prevaleert De Nederlandse tekst van deze algemene voorwaarden prevaleert boven vertalingen daarvan.

10.     Prijzen
by Hedges kan niet aansprakelijk gesteld worden voor afwijkingen in prijzen, afbeeldingen en teksten.

11.    Specifieke voorwaarden m.b.t. service en garantie:

Garantie en aansprakelijkheid

1.     Op de hieronder geldende garantievoorwaarden gelden onverminderd onze algemene leveringsvoorwaarden, zoals uitdrukkelijk op onze site vermeld.

2.     Voor door by Hedges geleverde producten geldt uitsluitend de garantie, zoals deze door de fabrikant van het desbetreffende product wordt vastgesteld. by Hedges vervult gedurende een dergelijke garantieperiode uitsluitend een loketfunctie. Wanneer er sprake is van fabrieksgarantie, dan kunt u contact opnemen met ons, waarna wij de leverancier inschakelen, die vervolgens onder zijn voorwaarden zal bepalen of het artikel gerepareerd wordt of vervangen wordt.

3.     Daar waar er geen sprake is van een fabrieksgarantie gelden onderstaande by Hedges voorwaarden.

4.     by Hedges biedt één jaar garantie op alle artikelen en garandeert dat elk geleverd artikel voldoet aan normale eisen van deugdelijkheid en bruikbaarheid en aan bestaande overheidsvoorschriften. by Hedges herstelt gebreken die bij normal -met de bestemming corresponderend- gebruik optreden kosteloos. Als de klacht gegrond is, komen ook alle voorrij- en of verzendkosten binnen de garantietermijn voor rekening van by Hedges. by Hedges stelt vast of de garantie van toepassing is en bepaalt de wijze van repareren en/of verzenden. by Hedges kent een reparatietermijn van gemiddeld 3 à 4 weken.

5.     Als u het te repareren of te vervangen artikel verzendt, moet het van een verpakking zijn voorzien waarbij transportschade niet mogelijk is.

6.     Als bij reparatie binnen de garantietermijn een onderdeel wordt vervangen, wordt het onderdeel dat is vervangen eigendom van by Hedges.

7.     U krijgt op het gerepareerde onderdeel een extra garantie van 3 maanden; de bestaande garantietermijn op de rest van het artikel loopt gewoon door.

8.     Er kan bij by Hedges geen aanspraak op garantie worden gemaakt als het defect of de slijtage kennelijk het gevolg is van nalatig onderhoud, bedieningsfouten en/of onjuist gebruik, dan wel wanneer er sprake is van een normale slijtage.
Schoonmaken of regulier onderhoud vallen buiten de garantie. Evenmin kunt u aanspraak op garantie maken:
8.1    Als er veranderingen in of aan het artikel zijn aangebracht door derden;
8.2    Als de datum op de aflveringsbon gewijzigd of onleesbaar is;
8.3    Bij gebreken die ontstaan zijn door niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik (zoals het niet te werk gaan volgens de bijbehorende gebruiksaanwijzing);
8.4    Beschadiging door opzet of grove onachtzaamheid;
8.5    Als u by Hedges niet tijdig plaats, gelegenheid of tijd geeft voor onderzoek en herstel van het gebrek;
8.6    Als u in gebreke blijft en niet aan uw verplichtingen voldoet.

9.     Kosten
9.1    Alle voorrij- en of verzendkosten komen, indien de klacht gegrond is, binnen de garantietermijn, voor rekening van by Hedges. by Hedges stelt vast of de garantie van toepassing is en bepaalt de wijze van repareren en/of verzenden.

10.   Vervanging
10.1  Als by Hedges besluit tot vervanging en u een geheel nieuw artikel aanbiedt, dan wordt een gebruikelijk percentage als afschrijvingskosten/gebruikskosten in rekening gebracht. In dat geval dient u binnen één maand een nieuwe keus te maken.

11.   Procedure
11.1  Als u van mening bent dat een door ons geleverd product, op basis van bovenstaande criteria, voor garantie in aanmerking komt, gelieve contact met ons op te nemen.
11.2  Als het te repareren of te vervangen artikel door u wordt verzonden moet het van een deugdelijke verpakking zijn voorzien; het beste is natuurlijk de originele verpakking.
11.3  Als bij reparatie binnen de garantietermijn een onderdeel wordt vervangen, wordt het onderdeel dat vervangen is eigendom van by Hedges.
11.4  U krijgt op reparaties ook weer garantie, en wel drie maanden; de bestaande garantietermijn op het hele artikel loopt in die tussentijd gewoon door.

12.   Indirecte kosten
12.1  Indirecte kosten, veroorzaakt door het tijdelijk buiten bedrijf zijn van het defecte artikel, komen niet voor vergoeding in aanmerking.

Gebruik van deze site betekent dat u onze Algemene Voorwaarden accepteert.

11.     Intellectueel eigendom.
11.1     Alle door by Hedges afgebeelde dan wel geplaatste teksten, foto’s, illustraties is in eigendom van by Hedges en worden beschermd door auteursrecht.
11.2     De koper erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of de internetsite, berusten bij by Hedges , haar toeleveranciers of andere belanghebbenden.
11.3     Onder intellectuele eigendomsrechten worden verstaan octrooi, auteurs, merk- tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendom) rechten, waaronder al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële knowhow, methoden en concepten.
11.4     Het is de koper verboden gebruik te maken van of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, zoals bijvoorbeeld verveelvoudiging zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van by Hedges, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden, tenzij het louter gaat om privé gebruik van het product zelf.
11.2     Het is niet toegestaan het onder 16.1 genoemde te vermenigvuldigen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van by Hedges.